Close

CTPAT : GLOBAL SECURITY

Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) chỉ là một trong những chiến lược thực thi an ninh hàng hóa của Hải quan Hoa Kỳ và Hải quan (CBP). Thông qua chương trình này, CBP làm việc với cộng đồng thương mại để tăng cường các chuỗi cung ứng quốc tế và cải thiện an ninh biên giới Hoa Kỳ. CTPAT là một chương trình đối tác công và tư nhân tự nguyện nhận ra rằng CBP chỉ có thể đảm bảo mức độ bảo mật hàng hoá cao nhất thông qua hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan chính của chuỗi cung ứng quốc tế như các nhà nhập khẩu, các hãng vận tải, các nhà hợp nhất, các nhà môi giới hải quan được cấp phép và các nhà sản xuất. Đạo luật An ninh và Trách nhiệm giải trình cho Cảng mỗi năm 2006 cung cấp khuôn khổ pháp lý cho chương trình CTPAT và áp dụng các yêu cầu giám sát chặt chẽ của chương trình.

Xem thêm tại: https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpat